Articole - Hotararea nr. 272 din 06/14/1994

Hotararea nr. 272 din 06/14/1994

Hotararea nr. 272 din 06/14/1994
pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii
Monitorul Oficial nr. 193 din 06/28/1994
Guvernul Romaniei hotaraste:
ART. 1
Se aproba Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, prevazut in anexa la prezenta hotarire.
ART. 2
Prevederile prezentei hotariri sint obligatorii pentru toti agentii economici romani sau straini, institutii publice, organe ale administratiei publice centrale si locale, care, potrivit legii, intervin in procesul de construire sau detin calitatea de investitori, proprietari sau utilizatori de constructii, oricare ar fi sursa de finantare sau forma de proprietate.
ART. 3
Prezenta hotarire intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
ART. 4
Prevederile contrare prezentei hotariri se abroga.
ANEXA 1
REGULAMENT
privind controlul de stat al calitatii in constructii
CAPITOLUL 1 - Prevederi generale
ART. 1
Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general, obiectivele, continutul si organizarea, precum si modul de exercitare a controlului de stat privind calitatea in constructii.
Dispozitiile regulamentului sint obligatorii pentru toti factorii implicati in emiterea certificatului de urbanism, a autorizatiei de construire, in amplasarea pe teren, proiectarea, realizarea, utilizarea si postutilizarea constructiilor.
Factorii implicati stabiliti prin lege sint: investitori, cercetatori, proiectanti, specialisti verificatori de proiecte atestati si experti tehnici atestati, fabricanti si furnizori de produse pentru constructii, executanti si responsabili tehnici cu executia atestati, diriginti de specialitate, proprietari, administratori, utilizatori, autoritati publice, asociatii profesionale de profil etc.
ART. 2
Controlul de stat al calitatii in constructii constituie o componenta a sistemului calitatii in acest domeniu, sistem stabilit prin lege, prin care statul exercita controlul in toate componentele acestuia, in scopul prevenirii sau limitarii unor situatii ce pot aparea la constructii si care pot pune in primejdie sau afecta negativ viata, sanatatea, mediul inconjurator sau pot cauza pierderi materiale unor persoane, entitati sau societatii, in parte sau in ansamblul ei.
ART. 3
Controlul de stat al calitatii in constructii se aplica constructiilor, inclusiv instalatiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinatie sau sursa de finantare.
Acest control se exercita diferentiat, potrivit legii, in toate etapele ciclului de existenta a constructiilor. Controlul se exercita atit la lucrarile noi, cit si la lucrarile de interventii in timp - modernizari, reabilitari, reparatii capitale, consolidari, precum si la alte categorii de lucrari de natura acestora.
Exigentele privind calitatea instalatiilor si echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza, potrivit legii, prin reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate.
ART. 4
Controlul de stat este independent de factorii implicati in activitatile mentionate la art. 1.
CAPITOLUL 2 - Obiectivele controlului de stat al calitatii in contructii
ART. 5
Controlul de stat al calitatii in constructii urmareste, in principal, urmatoarele obiective:
a) indeplinirea, de catre organele de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, comisiile tehnice sau agentii economici, a obligatiilor prevazute de lege referitoare la:
- eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construiredesfiintare si a avizelor necesare;
- elaborarea reglementarilor tehnice in constructii;
- certificarea calitatii produselor pentru constructii;
- modul de acordare a agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi de constructii;
- atestarea specialistilor;
- acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii;
- certificarea sistemelor de conducere si de asigurare a calitatii;
- alte activitati similare prevazute de dispozitiile legale;
b) respectarea, de catre toti factorii care contribuie sau sint implicati in conceperea, realizarea, utilizarea si postutilizarea constructiilor, a prevederilor legale privind:
- reglementarile tehnice in constructii;
- certificarea calitatii produselor folosite la realizarea constructiilor;
- agrementele tehnice pentru produse si procedee noi;
- verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor de constructii si expertizarea proiectelor si a constructiilor;
- domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si disciplinei in urbanism;
- aplicarea sistemului propriu de calitate, management si asigurare a calitatii;
- modul de efectuare a verificarilor executiei corecte a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora prin diriginti de specialitate, executanti si proiectanti si prin incheierea cronologica a documentelor care atesta calitatea acestora conform reglementarilor tehnice in vigoare;
- solutionarea de catre proiectant a neconformitatilor, eventualelor deficiente de proiectare si defectelor de executie;
- organizarea, functionarea si modul de indeplinire a controalelor interioare (autocontrol, control ierarhic), precum si a celor exterioare (control tehnic de calitate) ale productiei;
- functionarea in conditiile legii a laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii;
- asigurarea activitatii metrologice in constructii;
- receptia constructiilor la terminarea acestora, precum si la expirarea perioadei de garantie;
- urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor si interventiile in timp asupra acestora;
- postutilizarea constructiilor;
c) respectarea prevederilor autorizatiilor de construire, a avizelor obligatorii si a altor documente referitoare la constructii, emise de organe ale administratiei publice centrale si locale, precum si de alte organe abilitate de lege;
d) respectarea reglementarilor tehnice privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la constructii, cauzate de fenomene sau calamitati naturale (cutremure de pamint, inundatii, alunecari de teren, uragane etc.) sau provocate prin actiuni ale omului (incendii, explozii, bombardamente, socuri, deficiente de conceptie si/sau de executie etc.), cu repercursiuni defavorabile asupra starii si sigurantei constructiilor;
e) imbunatatirea sistemului calitatii in constructii si a regulamentelor aferente componentelor acestuia.
CAPITOLUL 3 - Organizarea si modul de exercitare a controlului de stat al calitatii in constructii
ART. 6
Controlul de stat al calitatii in constructii si lucrarilor publice se exercita de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, precum si de celelalte organisme similare cu atributii specifice stabilite prin dispozitiile legale. Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului este constituita dintr-o inspectie centrala si inspectii teritoriale.
Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului va organiza atestarea personalului propriu cu functii de control, pe baza unor proceduri de desfasurare a acesteia, de catre comisii aprobate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
ART. 7
Controlul de stat al calitatii in constructii se organizeaza si se exercita prin inspectii, in mod diferentiat, pe baza de instructiuni aprobate de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului in urmatoarele moduri:
a) inspectii curente la factorii si agentii economici implicati in procesul de proiectare, executie si explotare a constructiilor in diverse etape ale acestui proces, pe baza unor programe trimestriale intocmite de inspectiile teritoriale si aprobate de conducerea Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului;
b) inspectii in faze determinate ale executiei lucrarilor de constructii care sint stabilite de proiectantul lucararii cu acceptul inspectiilor teritoriale.
Prin faza determinata, in acceptia acestui regulament, se intelege stadiul fizic la care o lucrare de constructii, o data ajunsa, nu mai poate continua fara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului si executantului.
Stabilirea fazelor determinate, modul de realizare si dispunerea continuarii lucrarilor - de catre proiectant, executant si investitor - sau, dupa caz, autorizarea acestora de catre personalul inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, precum si indeplinirea eventualelor masuri dispuse la efectuarea acestor controale se vor stabili prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
Controalele in fazele determinate nu inlocuiesc si nu exclud raspunderile factorilor implicati in proiectarea si executia constructiilor.
c) inspectii prin sondaj efectuate din dispozitia conducerii Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, precum si din initiativa proprie a conducerilor inspectiilor teritoriale;
d) inspectii tematice, dispuse de conducerea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sau a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoiului sau a inspectiilor teritoriale, la factorii si agentii economici implicati in procesul de proiectare, executie, exploatare a constructiilor, avind ca obiect analiza unor probleme complexe legate de calitatea constructiilor sau modul de functionare si de aplicare a componentelor sistemului calitatii in constructii;
e) inspectii ale autoritatilor administratiilor publice centrale si locale implicate in elaborarea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire, potrivit legii.
ART. 8
Inspectiile prevazute la lit. a)-d) din articolul precedent se vor exercita si la statiile de betoane, mixturi asfaltice, poligoane de prefabricate, ateliere de productie, la laboratoarele de incercari in constructii, precum si alti furnizori de produse sau elemente de constructii executate in cadrul productiei secundar-industriale.
ART. 9
Inspectiile efectuate in cadrul controlului de stat al calitatii in constructii se consemneaza si se finalizeaza prin documente de control stabilite prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
CAPITOLUL 4 - Obligatii si raspunderi
ART. 10
In exercitarea controlului de stat in constructii, inspectia centrala din cadrul Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului are urmatoarele obligatii si raspunderi principale, pe baza reglementarilor specifice:
a) organizeaza, coordoneaza si inspecteaza modul de exercitare a controlului statului in constructii potrivit programelor aprobate si in conformitate cu prevederile cap. 1 si 2 din prezentul regulament;
b) exercita controlul in domeniul constructiilor la autoritatile administratiei publice centrale si locale;
c) organizeaza in teritoriu sistemul de control, stabileste metodologiile, procedurile si obiectivele actiunilor de inspectie si controleaza activitatea inspectiilor teritoriale;
d) efectueaza inspectii in etapele de proiectare, executie si exploatare a constructiilor privind respectarea prevederilor legale referitoare la componentele sistemului calitatii in constructii;
e) elaboreaza periodic informari, rapoarte si sinteze in domeniu, cu propuneri de imbunatatire, care sint prezentate ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului;
f) colaboreaza cu directiile de resort din Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, Institutul Roman de Standardizare, Biroul National pentru Metrologie, Ministerul Finantelor, Ministerul Sanatatii, Ministerul de Interne, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Departamentul pentru Administratia Publica Locala si alte organe ale administratiei publice, pentru elaborarea de reglementari cu scop de protejare a populatiei;
g) elaboreaza si actualizeaza norme interne, instructiuni, proceduri si stabileste mijloace si metode pentru desfasurarea activitatii proprii, asigura dotarea cu aparatura si tehnica de control;
h) realizeaza programul de informatizare a activitatii proprii si furnizeaza date de sinteza din domeniul;
i) autorizeaza personalul tehnic din activitatea de control tehnic de calitate, precum si dirigintii de specialitate ai investitorilor si proprietarilor;
j) participa la elaborarea criteriilor si procedurilor de autorizare si acreditare a laboratoarelor de incercari in constructii;
k) autorizeaza laboratoarele de incercari in constructii si personalul acestora;
l) emite, dupa caz, la cererea proprietarilor, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, acorduri de modificare a constructiilor existente;
m) constata abaterile de la prevederile legale si aplica sanctiunile prevazute de lege;
n) deleaga, dupa caz, efectuarea unor activitati proprii inspectiilor teritoriale;
o) asigura conditiile tehnice si economico-financiare pentru desfasurarea activitatii Consiliului tehnic superior din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pentru punerea in siguranta a fondului construit existent.
ART. 11
In exercitarea controlului de stat in constructii la agentii economici din teritoriul arondat, inspectiile teritoriale in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului au urmatoarele obligatii si raspunderi principale:
a) inspecteaza modul de aplicare si functionare a sistemului calitatii si a componentelor sale;
b) inspecteaza la autoritatile publice locale, investitori si beneficiari, modul in care acestia respecta prevederile legale referitoare la autorizarea executarii lucrarilor si calitatea constructiilor;
c) inspecteaza existenta si complexitatea documentatiilor de executie pentru lucrarile ce se realizeaza, precum si modul in care sint respectate in documentatiile de executie, in caiete de sarci si in contracte prevederile din lege si reglementarile tehnice;
d) inspecteaza activitatea specialistilor tehnici atestati in conformitate cu prevederile legii si ale reglementarilor in vigoare;
e) inspecteaza pe santiere daca se respecta in executie prevederile din autorizatiile de construire, din proiecte si din caietele de sarcin si reglementarile tehnice, precum si modul in care se asigura si se atesta calitatea lucrarilor si a productiei industriale secundare in constructii (betoane, elemente prefabricate etc.) in bazele proprii ale agentilor economici cu activitate in constructii;
f) inspecteaza, pe parcursul executiei obiectivelor de investitii in fazele determinate, daca sint indeplinite, de catre factorii implicati, conditiile tehnice din proiecte si reglementarile tehnice si autorizeaza continuarea lor numai daca sint indeplinite aceste conditii;
g) inspecteaza in perioada de utilizare, la constructiile pentru care a fost stabilita, prin norme si proiecte, urmarirea speciala a comportarii in exploatare, modul de respectare de catre beneficiari, proprietari sau utilizatori a prevederilor elaborate in acest scop;
h) inspecteaza la proprietarii si utilizatorii de constructii aplicarea prevederilor legii si a reglementarilor in vigoare referitoare la receptie, intocmirea, pastrarea si completarea cartii tehnice a constructiei si, dupa caz, modul in care acestia efectueaza urmarirea curenta a starii constructiilor;
i) inspecteaza respectarea prevederilor legale privind functionarea laboratoarelor de incercari din constructii;
j) inspecteaza la agentii economici cu activitate in constructii respectarea prevederilor legale referitoare la controlul si atestarea calitatii materialelor, elementelor si lucrarilor de constructii;
k) constata abaterile de la prevederile legale si aplica sanctiunile prevazute de lege;
l) emite, dupa caz, la cererea proprietarilor, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, acorduri de modificare a constructiilor existente, in conformitate cu competentele stabilite de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoiului;
m) efectueaza periodic si ori de cite ori este necesar analize si elaboreaza sinteze si rapoarte privind disciplina si calitatea in constructii.
ART. 12
Personalul Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, care efectueaza inspectii la agentii economici sau care consulta si utilizeaza documente sau informatii de la acestia, are obligatia de a pastra confidentialitatea datelor tehnice, a performantelor, solutiilor tehnice, metodelor tehnologice etc. de care au luat cunostinta in timpul exercitarii activitatii sale.
ART. 13
Inspectorii Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului raspund, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate de ei in documentele intocmite.
ART. 14
In afara obligatiilor prevazute de lege, factorii si agentii economici implicati in procesul de proiectare, amplasare, executie, utilizare si postutilizare a constructiilor au urmatoarele obligatii si raspunderi:
a) sa puna la dispozitie organelor de control toate documentele si informatiile necesare efectuarii controlului;
b) sa perimita accesul la locul si punctele necesare pentru efectuarea controlului;
c) sa aduca la indeplinire dispozitiile si masurile stabilite de organele de control;
d) sa aplice toate masurile prevazute de lege si sa anunte, in termen de 24 de ore, inspectiile teritoriale despre producerea evenimentelor specificate la art. 5 lit. d) din prezentul regulament;
e) sa sesizeze inspectiilor teritoriale cazurile de respingere a receptiilor lucrarilor de constructii de utilitate publica, ca uramre a unor defecte de calitate;
f) sa anunte inspectia teritoriala cu 30 de zile inainte de inceperea lucrarilor;
g) sa achite la termenelel legale, in contul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cuantumul sumei prevazute de lege, din valoarea cheltuielilor de capital sau reparatii capitale;
h) alte obligatii prevazute de lege.
CAPITOLUL 5 - Dispozitii finale
ART. 15
Pentru constructiile din cadrul obiectivelor militare stabilite prin ordin ale ministrului apararii nationale, ministrului de interne, directorului Serviciului Roman de Informatii, controlul calitatii se realizeaza de catre organele proprii ale autoritatilor mentionate, abilitate in acest scop.
ART. 16
Controlul de stat in constructii nu exclude si nu suplineste controlul interior sau alte forme de control si nu absolva factorii implicati in procesul de construire de obligatiile si raspunderile ce le revin prin dispozitii legale cu privire la realizarea conditiilor referitoare la calitatea constructiilor pentru produsele de servicii furnizate sau pentru lucrarile executate.
ART. 17
In cazul nerespectarii autorizatiei de construire, a avizelor, a proiectului, a caietelor de sarcini sau a prevederilor unor reglementari tehnice in vigoare, care pot afecta siguranta constructiilor, sanatatea oamenilor sau protectia mediului inconjurator, se dispune investitorului si/sau proprietarului/utilizatorului oprirea executiei lucrarilor in curs pina la inlaturarea deficientelor respective si intrarea in legalitate.
In cazul in care acestia nu respecta dispozitiile date de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului sau inspectiile sale teritoriale, se va sesiza organul de urmarire penala in vederea actionarii in justitie.
ART. 18
In activitatile de inspectie, inspectorii se legitimeaza cu legitimatiile de serviciu.
ART. 19
Incalcarea prevederilor prezentului regulament atrage dupa sine raspunderi si sanctiuni, potrivit legii.

Autor:
Scris la: 26-05-2011

0 Comentarii